Публична покана с предмет: „Провеждане на мотивационни срещи, обучения и менторство в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена обявява публична покана с предмет: „Провеждане на мотивационни срещи, обучения и менторство в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград”. Повече информация можете да намерите в приложената документация.

1_Публична покана_160_ЗУСЕСИФ_Обучения

2. Оферта_160-ПП Обучения

3. Изисквания към офертата_ПП Обучения

4. Декларация на кандидата _ПП Обучения 

5. Декларация на кандидата _ЕИК_ПП Обучения

6. Методика за оценка_ПП Обучения 

7. Проект на договор_160_ПП Обучения

8.Техническо задание_ПП Обучения

Свикване на Общо събрание през 2019г.

Управителният съвет на Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена насрочи дата за

Общо събрание за приемане на промени в устава на асоциацията и избиране на нов управителен съвет. Общото събрание се очаква да бъде свикано на 26.02.2019г. от 18:00ч, в офиса на Асоциацията на ул. Цар Асен 29, гр. София, като всички членове ще получат допълнително официално обявление на посочения за контакти е-мейл.

 

Предстоящи събития в сферата на женското предприемачество

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена кани всички дами – членове на сдружението и техните приятели на обучение на тема „Балансът при управление на многообразието от хора“ на 30 януари 2019 г. от 9 часа в офиса на Асоциацията на ул. Цар Асен 29, гр. София.

ПРОГРАМА

09.00 – 09.15 – Регистрация на участниците. Кафе.

09.15 – 10.30 – Първи модул „Как управляваме многообразието от хора?“
В този модул ще се разгледа индивидуалното и групово равнище на организационно поведение, култура, ценности и ролята на многообразието в организационна среда. Ще се проследят специфичните характеристики на поколенията – X, Y, Z и алфа поколението, като ще се идентифицират подходящи психологични подходи за влияние и управление. Ще се акцентира на особеностите на ролевия репертоар на мениджъра при постигане на баланс при управление на многообразието на хора.
В модула са предвидени практически интерактивни групови активности, както и индивидуални изследователски подходи, пряко свързани с темата.

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.45 – Втори модул: Балансът при изграждане на ангажираност и мотивация на хора в организационна среда
Темите в този модул ще дадат възможност на участвиците да се запознаят с различните видове потребности и типове мотивация на хората от различните поколения. Ще се разисква какво ангажира и мотивира хората, и какво ги демотивира, какви са ефектите на мотивационните подходи и модели на наградите. Ще се ревизират уменията за оценка работата на служителите и ще се коментира как да се постигне баланс при управление на многообразието им.
В модула са включени динамично групови игрови активности, насочващи към изграждане на знания и умения за поддържане на баланс в многообразието на хората чрез ангажираност и мотивация към успех.

12.45 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 14.45 Трети модул: „Кога е трудно да постигнем баланс в управление на многообразието от хора?“
Дизайнът на този модул се фокусира върху: Трудностите при изграждане, запазване и управление на екипи в среда на многообразие (преплитане между култури, позиции на отделни поколения, засилени очаквания на служителите, различни качества, нагласи и убеждения, мобилност, свързване с целия свят и други социални трансформации). Ще коментираме как отнасянето към различията може да породи дискриминация, какво представлява тя и кога е налице?
В модула ще се представят практически инструменти за тестване на ситуации, разпознаване на проявления и забранени форми на различно третиране. Ще акцентираме на необходимостта от познаване на правилата – предпоставка за преодоляване на заплахите. Ще поговорим за добрите практики за преодоляване на закононарушения.

14.45 – 16.00 Четвърти модул: Кръгът на задължените лица

В този модул ще се очертаят многоаспектните забрани и задължения на работодателя и мениджърите при управление на многообразието. Те ще се разгледат през различните етапи на взаимоотношения в трудовата среда: подбор, привличане и задържане на подходящите хора; условия на труд и работна среда; отпуски и завръщане на работа; обучения и кариерно развитие; възнаграждения и стимули; конфликти, дисциплинарни наказания и уволнения. Специален акцент ще се постави на личното отношение и забранено отнасяне. Ще се очертае правната рамка на изключенията и отпадане на забраните, както и на ефективните мерки – като задължения и договорености за социално развитие.
Модулът ще завърши с представяне на инструменти за генериране на ползи от управление на многообразието в конкурентна бизнес среда.

16.00 – 16.30 – Закриване на обучението, дискусия и раздаване на сертификати

 

Желаещите да се присъединят към обучението могат да запазят своето място на e-mail: office@smartstrategiesbg.eu  или тел: 0884670613  най-късно до 28.01.2019 година.

Цена на обучението: 195 лв без ДДС (плащането е на място)

Цена на обучението за членове на Асоциацията: 170 лв без ДДС

Балансът при управление на многообразието от хора е стратегия за бизнес успех

В последните 15 години основен фокус в бизнес средата е постигането на баланс при управлението на хората и процесите. Много изследвания доказват, че процесите се развиват благодарение на добро управления на човешкия аспект в организациите. Специалистите в областта на управление на хора, отдавна споделят, че управлението на хора не е механичен процес, а тенденция да се използва разнообразие от компетености за управление на индивидуалните различия на хората в бизнес сектора.

Теоретиците на подхода за индивидуалните различия разглеждат личностните черти като характеристики, качества на личността или психични процеси, които се оказват причина за различни поведенчески реакции в разнообразието от ситуации в социалната среда. Теориите за индивидуалните различия в известен смисъл са обратният полюс на опита на учените за типологизиране на личностите. Докато предложението за извеждане на типове личности акцентира върху възможността индивидите да се обособят в групи, идеята на феноменологичния подход за предназначението на личностните характеристики е да се опише личността като уникална и автономна индивидуална биосоциална система, състояща се от характерни за даден индивид личностни дименсии, чрез които тя да се различава от останалите. Компаниите, които се отличават с многообразие от служители с различни възприятия, начин на мислене, вземане на решения, организираност и емоционалност, често превъзхождат компаниите, където персоналът изглежда калиброван от един шаблон. Многообразието е бизнес богатство, което се състои от различни гледни точки, многообразие от опит, компетентности и умения, разнообразие от иновативни и креативни подходи.

По последни данни при изследване на многобразието в демографските характеристики на хората в бизнес организациите се оказва, че има компании, в които представители на пет поколения работят на едно работно място едновременно – родените в периода от 1923 до1945г. от т.нар. „Silent generation“, заедно с родените в периода от 1946 до 1964г. от поколението на „Baby boomers“, заедно с родените в периода от 1965 до 1980г. от поколение „X“, заедно с родените в периода от  1981 до 1997г. от поколение „Y“, наречени още Милениали и предпоследното поколение родено в периода 1998 до 2011 – „Z“. Предизвикателство е за мениджърите да балансират между всеки представител на поколенията. Всеки представител има уникална комбинация от характеристики, приоритети и очаквания – от опитни възрастни служители, доказали се с устойчивост и висока производителност до нетърпеливи млади дигитални служители – Милениали.

Факт е, балансът се постига чрез лидерска и мениджърска компетентност за влияние и управление. За съжаление все още има компании, които продължават откакто са са се основали да използват едни и същи техники за привличане на кандидати, управление на хора и задържане на таланти в организациите. Аморфните, непроменими управленски подходи позволяват да се породят конфликти при различните поколения, които се борят да съществуват заедно и да използват различията си като предимство. Естествено в управленски аспект не се постига балансираност.

Признаването, че един управленски подход не отговаря на всички индивидуални, групови и разнообразни потребности на многообразието от хора, е критично бизнес състояние и крие организационен риск. Преодоляването на тези състояния поражда необходимост от трансформиране на управленското влияние като се адаптира и диференцира, спрямо многообразието на хора.

Важен факт е, че при непрекъснато развитие на технологиите, балансирането на потребностите и очакванията на различните поколения служители е ключът към оцеляването и развитието на бизнеса. Данните сочат, че милениалите до 2020 г. ще представляват 50% от световната работна сила. Те имат потребности, които се различават значително от тези, характерни за поколенията „Baby boomers“ и „X“, и притежават по-голяма способност за договаряне на пазара на труда, защото са гъвкави и адаптивна към всяка среда. Служителите от това поколение искат „тук и сега“ да задоволят потребностите от изява на потенциала си. В психологичен аспект те са много предприемчиви, имат висока самооценка и асертивност. Милениалите осъзнават новаторския подход да се развиват чрез дигитални умения, успешно го използват и знаят, че могат да бъдат предпочетени за много позиции. В този аспект те поставят в конкурентна среда служителите от поколенията преди тях.

Колкото и непознато да звучи, милениалите се мотивират и вдъхновяват за работа ако към тях се проявява индивидуален мениджърски подход, ако получават постоянна градивна обратна връзка, в която се подчертават значимите им постижения. Като новатори, служителите от това поколение ще бъдат вдъхновени ако им се дадат проекти да изследват, да създават други бизнес реалности и мрежи, чрез които да подобряват бизнес процесите.

В този аспект е добре новите лидери и мениджъри да предефинират подходите и средствата си за управление на различията. Компаниите е важно да променят параметрите на организационната си култура, която поставя индивида пред служителя, като същевременно ги мотивира с правилните привилегии за постигнати резултати.

Умението да управляваме многообразието от хоре е изключително свързано и с умението да адаптираме лидерския подход с динамиката на технологичните постижения. Технологиите се развиват много по-бързо от човешкия мозък. По този начин новите технологични постижения стават постоянни, което поставя ново предизвикателство върху служителите, за да не изостават от промяната.

В резултат на цифровизацията два основни фактора ще окажат значително въздействие върху лидерските роли и мениджмънта в бъдеще. Първо, излишъкът от данни размива традиционните граници между лидери, служители и външни страни, като представя въпроси, свързани с прозрачността. Второ, тенденцията към децентрализация ще разруши някои мрежи за сътрудничество и решения, взети извън традиционните организационни рамки и йерархии. Предвид настъпващите промени, бизнес лидерите трябва да започнат да оформят бъдещето и то с адекватни промени. Отправната точка е да се ревизира опита от всички поколения, като се запазят или мултиплицират уменията и опита на Бейби бумър поколението, когато се пенсионират. В този аспект могат да са полезни още няколко подхода: Първо, поетапно пенсиониране, което ще позволи да се предвиди време да бъдат обучени нови служители. Второ, планиране на подборния процес на персонала за всички позиции, не само за високи ръководни. Трето, обучителни програми за подготвяне и развиване на  бъдещи лидери. Работата със служители с лидерски потенциал чрез коучинг и менторство, допълнително кариерно развитие или образование ще даде възможност да се идентифицират управленския им потенциал.

Има много методи за изграждане на умения за постигане на баланс при управление на многообразието от хора в организационна среда. Един от тях е свързан с наемането на подходящи служители. Тенденцията да наемате подходящи хора не се ограничава само до професионалните компетентности на кандидатите. Навлизането в организацията за всеки новоназначен служител трябва да отразява това, което организацията се опитва да постигне по отношение на разнообразието. Добре е наетите служители да имат общи ценности и нагласи по темата на многообразието на хора.

Друг подходящ подход за постигане на баланс при управление на многообразието от хора е създаване на приобщаващи политики и практики, които включват всички клаузи и не благоприятстват или дискриминират определен брой служители. Затова лидерите – създатели на политики ще трябва да разгледат диференцираните политики и практики за въздействие върху различните групи служители, преди да бъдат приложени.

Иницииране и провеждане на обучения за разнообразието е ефективен подход. Понякога служителите се държат безчувствено към колегите си, не защото искат да бъдат дискриминиращи, а защото не знаят какво да направят по-различно или по-добро. Осигуряването на обучение за многообразие на служителите, особено на лидерски позиции, помага на хората да разбират и уважават различията в религията, расата, етническата принадлежност, културните ценности, поколението, пола и стила на мислене, разбирането собствените си предразсъдъци, стереотипи и културни предубеждения.

Толерансът към многообразието и ефективната комуникация са много добри стратегии при постигане на баланс при управление на хората. Едно от най-големите предизвикателства пред управлението на разнообразието от хора в работна среда е въвждането на ясна и ефективна комуникация в цялата организация. Осигуряването на една и съща стратегия за комуникационен подход за всички служители ще допринесе за разбирането на културните и езиковите бариери и механизмите за преодоляването им.

Различните професионални групи от хора могат да разберат, оценят и уважават различията, които съществуват между тях, единствено чрез взаимодействие помежду им. Насърчаването да си сътрудничат с колеги, които са „различни“ от тях може да се постигне чрез създаване на работни групи по проекти. Това не само спомага служителите да разпознават и ценят многообразието им, но и да оценят силата на техните професионални перспективи и таланти.

Повече по темата и специфични психологични и правни механизми за постигане на баланс при управление на многообразието от хора ще научите на обучението ни на 30.01.2019г.

Заповядайте!

Антонина Кардашева, д.пс.н.

Управляващ директор на Smart Strategies Ltd

Публична покана за предоставяне на оферти с наименование: „Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране”

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена обявява публична покана за предоставяне на оферти с наименование: „Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград” по проект BG05M9OP001-1.023-0148-С01 „Пилотен инкубатор за женско  предприемачество”, процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за  предприемачество” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

При интерес, молим да се запознаете с прикрепените документи.

1_Публична покана_160_ЗУСЕСИФ_01.03.’19

2. Оферта_160_01.03.’19 (1)

3. Изисквания към офертата_01.03.’19

4. Декларация на кандидата _160_01.03.’19

5. Декларация на кандидата _ЕИК_01.03.’19

6. Методика за оценка_01.03.’19

7. Проект на договор_160_01.03.’19

8.Техническо задание_01.03.’18

Решение за прекратяване на процедура от 01.02.19г.

Меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г.

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена, подписва меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г., организирана от Зонта клуб „Света София“, с подкрепата на Столична община.

Меморандумът има за цел да обедини усилията на представените организации за борба с насилието над жени и икономическото им овластяване като ключов подход за равенство на половете.

КОУЧИНГ ДАР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА: КОУЧИНГ ДАР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

 

Вие вече имате бизнес. Или имате намерение да изградите такъв и създавате своя компания. Вярвам, че всичко е започнало с една идея, вдъхновена от вашите мечти, знания, опит, хората, които са около вас. Вдъхновена сте, мотивирана, ентусиазирана да дадете всичко от себе си, за да реализирате идеите си и постигнете мечтите си! И в този момент, когато наближават светлите Коледни и Новогодишни дни, когато с обич и топлота мислим как да създадем радост на близките и приятелите си, идва и моментът на равносметка за изминатия път, за постигнатото до тук и за предстоящото напред!

Тук на помощ идват знанията и моделите за отчетност и планиране, заедно с експертната помощ на вашия финансов консултант, счетоводител, консултант по бизнес планиране, търговски директор или координатор, юрист … С тяхна помощ отчитаме свършеното и поставяме новите цели за предстоящия период. Струва ви се, че този модел е добре отработен… . Какво още би могло да има?

Какво още ?! J

Прекрасен въпрос! Един от любимите въпроси на всеки професионален коуч!

Какво още би могло да обогати този добре познат на всеки предприемач модел на бизнес планиране?! Има различни отговори, и един от тях е – Партньорството с професионален коуч!

Добре позната е, например, една от най-големите трудности в бизнес планирането – яснотата на вашите намерения. Яснотата, която ще гарантира, че това, което вие искате за бизнеса си, ще бъде точно отразено в бизнес плана. Яснота, която ще ви помогне да предадете вашата визия към всички тези експерти, на разбираем и за вас, и за тях език. Яснота, която дава усещането за сигурност, ще нещата ще се развият по желания от вас начин.

Партньорството с професионален коуч ще подпомогне процеса на изясняване на вашите намерения така, че те да се превърнат в реални, конкретни, изпълними и измерими бизнес цели!

Какво представлява професионалният коучинг?

Международната коуч федерация (International Coach Federation – ICF) дефинира коучинга като „партньорство с клиенти в един креативен и провокиращ размисъл процес, който ги вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал.“

Kлючовите думи тук са – „партньорство“, „процес“, „размисъл“, „творчество“,  „вдъхновение“, „личен и професионален потенциал“. Партньорството е професионално и разговорът е професионален. Коучът е професионален слушател, който показва разбиране и изгражда доверие. Той трябва да притежава редица професионални компетенции и е обвързан от професионални стандарти за етика и конфиденциалност, които ще гарантират качеството на получената от вас услуга.

Както във всяка професия, компетенциите и правилата за упражняване на коучинг професията се регламентират от специализирани институции. Към момента коучингът е саморегулираща се професия почти навсякъде по света, включително и в България. Затова съществуват няколко световни институции, които задават стандартите, осъществяват професионална акредитация, контролират изпълнението на етичните правила и гарантират правата както на клиентите, така и на акредитираните към тях професионални коучове. Най-голямата световна организация, която се занимава с това, е Международната коуч федерация (ICF: https://coachfederation.org. )

В последните години много хора наричат себе си „коучове“. Навярно всеки е срещал поне няколко такива около себе си. Когато чуете думата „коучинг“, какво ви идва на ум? Спортен коуч, треньор? Финансов коуч? Наименованието „Коуч“ е станало толкова популярно, че вече се използва дори от хора, които не са такива. Коучингът често е объркван с консултирането, терапията или менторството. Това са страхотни професии, но тези професионалисти често не са професионални коучове. Терапевтът, например, е фокусиран в миналото и намирането там на проблемните зони, върху които ще работите заедно. Това може да отнеме години работа.  Консултантите правят анализ на данни и предлагат организационна промяна или решения. Те са експерти в определена област и им се плаща за това да дадат отговор на проблемите в компаниите. Менторите помагат на тези, които имат по-малко опит. Те са експерти в определена област и помагат на другите да постигнат върховете в професията и да „шлифоват” техните умения в дадена област.

Професионалният коучинг е различен тип взаимоотношение.  Професионалният коуч е фокусиран да ви подкрепи да се обърнете към своите знания, опит, мъдрост и ценности. Той ви помга да се разкриете пред себе си и да намерите най-добрия за вас в този момент от живота ви подход, решение или отношение към вашата ситуация. Фокусът на вашия коуч е изцяло върху вас. Той ще създаде за вас защитена, добронамерена и подкрепяща среда. Ще осигури своето безпристрастно и неосъждащо присъствие, за да ви даде „сцена“, на която да разкриете и чуете мислите, чувствата и намеренията си; да можете да оцените опита си, преживяванията си, качествата си, ситуацията, в която се намирате, включително и мястото в нея на всички участващи хора или събития. Ние наричаме тази среда, това пространство „коучинг зона“. В този смисъл, работата на коуча е да слуша, задава въпроси, много често трудни, провокативни, но и вдъхновяващи, да чува и отразява всичко, което се случва в коучинг зоната, за да го направи видимо и „разграничено“ за клиента. Наричаме това умение „радикално присъствие“ на коуча.

И още нещо – коучът е този, който безусловно ще вярва във вашия успех, в способността ви да създавате своята реалност такава, каквато я искате. Особено важна е тази подкрепа в моменти, когато човек е слаб и разколебан, тогава коучът застава до него като гарант на дълбоките човешки възможности и способност да премине цял дори и през най-тежкия житейски момент и да продължи да „сътворява“ живота си.

В последните години търсененто на коучинг услуги расте. Все повече хора, включително и в България, имат възможност да работят с коуч и да се възползват от даровете на това партньорство.

Мислете за професионалния коуч като партньор за сътрудничество, докато работите заедно за създаването на желаните от вас резултати. Обхватът на работа ще се основава на личните и професионални цели, които вие определяте.

Още информация за професионалния коучинг и интересни публикации можете да намерите на сайта на Ай Си Еф България – българската секция на Международната Коуч Федерация – https://icfbulgaria.org. Искрено ви препоръчвам да прочетете и да се информирате, преди да изберете своя коуч! Също там можете да намерите и списък, и кратки професионални профили на всички акредитирани към Международната Коуч Федерация професионални коучове, които са членове на Ай Си Еф България (https://icfbulgaria.org/tyrsite-kouhove/sertificirani-kouchove-chlenove-na-icf-bulgaria).

Това ще ви подкрепи да направите своя информиран избор!

И накрая, моля приемете моя коучинг дар към вас! Ще откриете тук.

С най-светли чувства и пожелания за здраве, вдъхновение и много удовлетворение през Новата Година,

Мария Белопитова, професионален коуч, ACC,

Член на Международната Коуч Федерация и на лидерския екип на Сдружение Ай Си Еф България

Съосновател и сътрудник на бизнес сдружение за коучинг Inspired Coaching Solutions

 

ИНОВАЦИОННО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предприемачите, които се фокусират единствено върху съществуващите пазарни основи, ограничават развитието си. С нарастващото използване на знанията в конкурентната икономика  ефективността на бизнеса силно се влияе от иновациите. Преминаването от знанието към умението и поемането на риска за осъществяване на нещо ново в комбинацията с известните методи разкрива предприемача като новатор, осъществяващ развитието си.

Основните същностни черти на предприемачеството са стремеж към развитие, улавяне и на жизнеспособни идеи с потенциал за печалба, интерес към новостите навсякъде, поемане на риска да се започне нещо ново. Но често пъти иновационната активност на предприемачите се занижава поради голямото разнообразие в разбирането на понятието иновация, което затруднява идентифицирането на дейността или продуктите им като такива. В  отделни случаи иновацията се свързва предимно със защитими с патент изобретения с високо технологично ниво, а в други случаи всяко нововъведение в бизнеса се разглежда като иновация.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 (ИСИС) се базира на концепцията за по-широко разбиране на иновацията, като в нейния обхват попадат не само инвестиции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката.

Съгласно ИСИС „Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”.

Същевременно се отчитат затрудненията при идентифициране на същността, обхвата и проявлението на иновацията. Според ИСИС тя „се определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. Новата идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се установи като иновация, само ако се превърне в повече или по-малко основно приложение или с доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това също така зависи от пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата ефективност, представянето и възприемането, случайни външни фактори и др. Преди новата идея да стане действително основно приложение, тези фактори не могат да бъдат преценени и да се каже дали съответната идея ще намери пазар или дали ще бъде често прилагана/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме сигурни дали идеята ще се превърне в иновация: човек може да определи само впоследствие дали една нова идея е довела до истинска иновация. Често пъти е невъзможно „иновацията” да бъде определена предварително и определени дейности, че са „иновативни”.“

Независимо от многоаспектното съдържание на иновацията, предприемачите са притиснати от конкуренцията, глобализацията на пазара, развитието на информационните и комуникационните технологии и най-вече от непрекъснато нарастващите нови потребности и изисквания на потребителите. Така внедряването на новости при осъществяване на бизнес идеите и създаването на пазарно ориентирани иновации се превръща в неизбежен и необратим процес за предприемачите. Високата наситеност на иновации в предприемаческата дейност е предпоставка за получаване на повече печалба.

Успехът в иновационното предприемачество се дължи на взаимодействието на множество  фактори. Преди всичко това е повишаване на иновационната култура, познаването и разбирането на измеренията на иновацията в глобализиращата се икономика като източник на конкурентни предимства. Съществено предимство за развитие на иновационния потенциал е привличането на партньори от научната сфера. Така също предприемачите имат възможност да осигуряват ресурси и механизми за финансиране на своите иновации от европейски и национални програми и фондове, така и от схемите за финансова подкрепа с участието на банките.

Стратегическото иновационно поведение на българските фирми може да бъде подпомогнато и от технологичните пътни карти. Те са пряко свързани с насърчаването на предприемачите, като конкретизират за всяка тематична област технологичните и продуктовите ниши, в които е налице потенциал за растеж. Този инструмент може да се ползва за анализ и планиране на технологичното развитие и на фирмено ниво.

Технологичните пътни карти като инструмент в политиката за иновации

В зависимост от сферата си на дейност и търговските цели предприемачите следва да преориентират своята бизнес стратегия и да се насочват към изграждане на фирмена иновационна политика и системна структура, в която са вградени разнообразни елементи за перспективно  развитие на предприемаческите идеи.

Сениха Рюстем

Адвокат


 

Асоциацията на жените предприемачи в България – СЕЛЕНА насърчава изграждането на иновационна култура, като търси целенасочени решения за ускоряване въвеждането на новаторските бизнес идеи на жените предприемачи. Поддържането на консултантски услуги, взаимното обогатяване между участниците в мрежата от членове и партньори, информирането за диференцирани източници на финансиране са част от дейностите на организацията за изграждане на благоприятна външна среда за иновационно предприемачество.

Съществуват и актуални възможности за финансиране на иновационното предприемачество и развитието на иновации в МСП по програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, с краен втори срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 10.12.2018 г. Максималният размер на финансовата помощ е 200 000 лв, като максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

 

Повече за условията за кандидатстване и допустимите кандидати, както и необходимите документи можете да намерите на уеб страницата на програмата: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1272

Women`s Enterpreneurship Day Bulgaria

 ДЕНЯТ НА ЖЕНАТА ПРЕДПРИЕМАЧ СЕ ЧЕСТВА ОФИЦИАЛНО НА 19-ТИ НОЕМВРИ В ЦЯЛ СВЯТ, В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТПРАЗНУВАН ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА 27-МИ НОЕМВРИ 2018, ДЕН ПРЕДИ ДИГИТАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организацията на Деня на жената предприемач (WEDO) и международната кампания #ChooseWOMEN е неправителствена, доброволческа организация.

Нашето движение има за цел да обърне внимание и да образова обществото по отношение на важността да овластим жените от бизнеса по света. WEDO събира бизнес лидери, лица, носещи промяна в обществото, водещи държавници и представители на гражданското общество в сътрудничество, с цел да се намери решение в критични зони на предприемаческата екосистема, образование и политики, които да овластят жените в бизнеса. WEDO се празнува от Обединените нации и в 144 държави и 65 университета/висши училища в световен мащаб. Когато жените имат икономическа независимост, обществото, регионите и държавите просперират, това води и до глобален план за намаляване на ефекта и изкореняване на бедността.

Присъедини се към нашето движение и стани част от тази напредничава и вдъхновяваща група на WEDO от лица, носещи промяната, социални предприемачи, филантропи, изпълнителните директори на най-големите компании от индекса на Fortune 500, висши служители от ОН, директори на международни организации, посланици към ОН, представители на гражданското общество, изпълнителни директори, известни личности и водещи медии.

Нашата мисия

Нашата мисия е да образоваме, овластим, честваме и подкрепяме жените в бизнеса, както и да вдъхновяваме момичетата да бъдат лидери в т. нар. STEAM сектори (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика), за да могат те сами да окажат положително влияние на обществата по света, в който живеят.

ДА ОБРАЗОВАМЕ обществото по отношение на важната роля, която жените имат в бизнеса и да вдъхновим момичета и жени по целия свят да намерят път и постигнат успех в т.нар. STEAM сектори (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика).

ДА ОВЛАСТИМ 4 милиарда жени по света да бъдат катализатори на промяната и да стимулираме подем сред 250 милиона момичета, живеещи в бедност по света.

ДА ЧЕСТВАМЕ напредничавите жени в бизнеса, които демонстрират възхитителни предприемачески, лидерски и новаторски качества.

ДА ПОДКРЕПИМ жените посредством свикването на бизнеса и управляващите да намерят решения за проблемите, с които жените се сблъскват в бизнеса и технологиите.

Присъединете се към нас за честването на Деня на жената предприемач през 2018 г., за да отпразнуваме, овластим и подкрепим жените предприемачи по света!

Регистрирайте се за участие тук:
https://goo.gl/forms/VQ47xByOEzAzGLMv1

Последвайте ни в социалните мрежи:
Instagramhttps://www.instagram.com/womensdaybulgaria/
Facebook: https://www.facebook.com/WomensEntrepreneurshipBulgaria/

Проект – WOMEN ENTREPRENEURS SUPPORTING TRIBUNE (W.E.S.T. )

Какво представлява проекта W.E.S.T и към кого е насочен?

Проектът W.E.S.T предвижда наблюдение и анализ на политики за женското предприемачество и политиките в подкрепа на МСП в страните партньори по проекта, като ще бъде разработена платформа “Women Support Entrepreneurs Tribune” , която ще може да се използва от най-малко 400 жени предприемачи и собственици на МСП от България, Унгария, Италия и Турция и 300 участници, които ще имат възможност да участват лично в 4 комуникационни събития в страните партньори по проекта.

Какъв е иновативният аспект на W.E.S.T. проекта?

– Проучванията ще се провеждат поотделно за жени предприемачи и жени собствениците на МСП;

– Подкрепата ще включва отделни мерки за жените предприемачи и жените собственици на МСП;

-През онлайн платформата бенефициентите ще имат възможност да получат достъп до богато и специфично ориентирано целево съдържание, чийто инструменти са:

  • Модули за електронно обучение, съобразени с потребностите и привлекателни с различни подходящи за случая игрови техники;
  • Онлайн курсове, предоставяне на информация чрез различни приложения;
  • Мрежа, осигуряваща възможности за сътрудничество и обучение;
  • Консултации, предоставящи точна и от първа ръка информация от експерти;
  • Вдъхновяващи примери за добри практики;
  • Библиотека с документи, предоставяща безплатни материали за предприемачество сред жените;
  • Новини, предоставящи информация за промени в правната рамка и събития.

https://www.facebook.com/WestProjectEu

Продължителност на проекта: 30 месеца