За нас

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени, които се събраха в началото на 2007г. с цел установяване на взаимни професионални взаимоотношения чрез посредническа дейност с участието на български и международни специалисти от България, Италия и други държави от света и предаване на ноу-хау и трансфер на знания в България. Селена е първата и единствената организация в подкрепа и подпомагане на жените да станат предприемачи и следват мечтите си в България.
В следващите години след основаването си, Селена организира 1-вия, 2-ри и 3-ти Международни форуми, които събраха професионалисти от над 10 държави от ЕС, за да споделят своя опит, изследвания и добри практики. Това даде възможност на хиляди български жени предприемачи или жени, които, обмислят да стартират свой бизнес, да придобият увереност и най-вече да намерят подкрепа и нови партньори от чужбина.
Чрез различни проекти и в сътрудничество с международните партньори Селена предлага на жените в България подкрепа за тяхното професионално усъвършенстване и развитие на бизнеса на всеки етап от тяхното израстване. Асоциацията води активно диалог с институциите, чрез който да се подобри законодателството и наредбите в областта на предприемачеството. Провеждаме обучения по програми за изграждане на жени лидери.

Нашата сила е нашият екип – Селена се състои от професионалисти с различни знания и опит. Чрез това взаимодействие ние целим да се открият възможности за развитие на българската икономика на международно ниво и да се даде подкрепа за жените придприемачи.

Асоциацията може да предложи професионални съвети в различни области, като например:
обучение
стратегия за управление и предприятието
консултантска дейност
комуникационни и маркетингови дейности
достъп до европейско финансиране
координация на проекти за промоция територия

Селена работи в сътрудничество с агенции, министерства, региони и институции, с цел прилагане на различни проекти: обучение и модернизация, виртуални бизнес инкубатори за стартиращи предприемачи, публично-частно-партньорство и развитие на предприемачеството сред жените, мониторинг, изследвания, популяризиране на предприемаческите ценности , стипендии, стажове и семинари.

 

Нашите цели са:

  • да свържем жени предприемачи от различни сфери на бизнеса и професионален опит
  • да създадем нови възможности за професионално изграждане и утвърждаване на жени
  • да гарантираме достъп до информация за събития, свързани с женско предприемачество и бизнес развитие
  • да поддържаме създадените контакти с цел устойчиво бизнес развитие и взаимопомощ
  • да развиваме бизнес умения и да утвърждаваме знания в жените предприемачи
  • да създаваме условия за бизнес развитие и утвърждаване на жени
  • да намалим диспропорциите между половете в бизнес средата

Ние искаме да бъдем събеседник с всички компетентни институции, за да обединим усилия в общи цели и да активираме заедно информационни мрежи и партньорски инициативи, с цел насърчаване и развитие на предприемачеството сред жените и тяхната социално-икономическа роля за подобряването на човешките и професионални ресурси.

Презентация Селена