КАК ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ЗАКРИЛЯТ ИДЕИТЕ СИ

Кражбата на идеи е толкова стара, колкото човечеството. Идеите винаги са били и остават   изключителна ценност. Те са в основата на иновационните пътеки в бизнеса. В икономиката на знанието предприемачите се конкурират на световната сцена именно с иновация, информация и идеи.

Новаторските идеи, които добавят стойност, се нуждаят от закрила. По правило нематериалните блага, произтичащи от мисловни творения, се закрилят от системата на интелектуалната собственост. Но тази правна инфраструктура изключва от обхвата си идеите като такива. Традиционно те се наричат „сираци на интелектуалната собственост“, защото за тях не се признава авторско право и поради това не са обект на закрила. Това лишава притежателите на идеи от монопола над използването им и изключителните права върху тях. В резултат на това идеите могат свободно да се крадат и това да не съставлява нарушение.

Явно е, че ако спрем до тук, тази констатация ще изключи идеите от съставната част на формулата за постигане на успех в бизнеса. Това ще означава, че конкурентите на всеки предприемач могат безнаказано да го лишат от предимствата и ползите на креативността, като откраднат идеите му и ги представят за свои. Тези, които възприемат подобен подход обаче са малцинство. Много предприемачи, които увеличават знанията си за управление на интелектуалната собственост, действат ефективно за опазване на идеите си, като ги превръщат в икономически активи и извличат финансови ползи от тях.

Как постигат това?

При по-задълбочен прочит на законите за авторското право и сродните му права се установява, че закрилата е изключена единствено за идеите като такива. В случаите, когато  идеята вече е оформена и изразена по един осезаем начин, в каквато и да е обективна форма, тя може да получи закрила. За тази цел е необходимо творческо усилие и оригиналност в представянето. С други думи, закрилата е възможна при  възпроизвеждане на идеята с интелектуални усилия („с пот на челото“) като единство от форма и съдържание.

Авторско-правната закрила е един от инструментите, чрез който може да се защити обективираната идея. Авторското право се поражда автоматично, без допълнителни процедури, без заплащане на такси или каквито да било други формалности. Притежателят на авторските права може да постави специалния знак © от момента на създаване и фиксиране на творческия резултат (компютърна програма или софтуерен продукт, съдържание на уеб сайт, продуктов каталог, информационен бюлетин, билборд, бизнес план, художествено оформление на текст, етикет или опаковка, дизайн на промишлени продукти и др.), с цел да индикира изключителните си права, макар от това да не зависи възникването им. Законите за авторското право и сродните му права предоставят на притежателите на права върху закриляни обекти множество правомощия за контролираната им икономическа употреба, за да извличат печалба от своите идеи.

Но в някои случаи не е икономически целесъобразно идеите да бъдат обществено достъпни, дори когато формата им е закриляна от авторското право. Там където паразитното копиране, буквалното подражание или друго неправомерно използване на новаторството създава висок бизнес риск, оригиналните идеи могат бъдат предпазени от интелектуална кражба под формата на запазването им като неразкрита информация чрез специални мерки за поверителност. Това отправя пътя им към пазара като ноу-хау или защитена търговска тайна. „Всяко право върху интелектуална собственост се основава на тайна. Писателите не разкриват сюжета, по който работят (бъдещи авторски права), производителите на автомобили не разпространяват първите схеми на нов модел (бъдещ дизайн), дружествата не разкриват предварителните резултати от своите технологични експерименти (бъдещ патент), дружествата задържат информацията, свързана с пускането на пазара на нов продукт (бъдеща търговска марка) и др. За тях е особено важна стратегията за закрила на неразкритите ноу-хау и търговска информация, за което съществува специална правна рамка на Европейския съюз.

В други случаи запазването на идеите в тайна е абсолютно условие, за да се реализира  тяхното конкурентно предимство в обхвата на интелектуалната собственост. Така например патент за изобретение се издава, когато е налице новост, а изобретението има новост, ако то не е било разгласено по никакъв начин, където и да е било по света.

Така че системата на интелектуалната собственост предлага възможности за комплексен подход при закрила на творческите резултати, при който идеите се изразяват според изискванията на правните норми с цел тяхното опазване и търсените пазарни предимства.

Не може да попречите на някой да изрази идеята Ви, но можете да го изпреварите!

Преди това обаче е важно е да имате стратегия за изразяването й, закрилата й, за да я превърнете в икономически ценен актив. Така вече бихте могли да осигурите контролирани финансови приходи от нейната оригиналност.

 

Правно известие: Тази статия е с обща информационна цел. Съдържанието й не може да замести професионалната консултация с юрист, който да приложи специфични правни познания в зависимост от особеностите на конкретния случай.

 

Прочетете повече за Креативното изразяване и АПСП за МСП и предприемачи

Прочетете повече за предприемаческия потенциал на креативните индустрии

Прочетете повече относно търговската тайна:

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация

 

 

Сениха Рюстем

Адвокат