Проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“/“Подкрепа за предприемачеството“ към МТСП

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена в партньорство с Джендър проект в България сключи договор за безвъзмездно финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси с наименование “Пилотен инкубатор за женско предприемачество”,  Проектът е с продължителност 18 месеца. Обща стойност на проекта: 208 758 лв, от които 177 444.30 лв финансиране от ЕС и 31 313.70 лв национално финансиране. Проектното предложение е насочено към осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството сред безработни и заети лица, в т.ч. младежи до 29-годишна възраст, което ще даде нови възможности за професионалното им развитие в променящите се икономически условия и ще допринесе за по-доброто функциониране на българския пазар на труда.
Целите на проекта са насочени към осигуряване на подходяща подготовка, предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност на безработни, неактивни и заети, неудовлетворени от икономическия си статут лица, с което ще се отговори на основните им потребности от устойчиво и ефективно интегриране на пазара на труда.
Предвидените в проектното предложение дейности ще се изпълняват в Югозападен район на територията на области Перник, Кюстендил, Благоевград и София.
Дейностите, които ще се изпълняват по време на проекта включват:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество.
2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.
Тези дейности обхващат целева група от 60 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г., желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, като 70% от участниците ще бъдат безработните и/или неактивни лица.
В резултат от изпълнение на предвидените дейности всички лица от целевите групи, ще получат практическо съдействие за стартиране на самостоятелен бизнес, с което ще бъде подпомогнато постигането на специфичните цели на ИП 3 и ИП 5 от Приоритетна ос 1 на ОП РЧР.

www.eufunds.bg