ИНОВАЦИОННО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предприемачите, които се фокусират единствено върху съществуващите пазарни основи, ограничават развитието си. С нарастващото използване на знанията в конкурентната икономика  ефективността на бизнеса силно се влияе от иновациите. Преминаването от знанието към умението и поемането на риска за осъществяване на нещо ново в комбинацията с известните методи разкрива предприемача като новатор, осъществяващ развитието си.

Основните същностни черти на предприемачеството са стремеж към развитие, улавяне и на жизнеспособни идеи с потенциал за печалба, интерес към новостите навсякъде, поемане на риска да се започне нещо ново. Но често пъти иновационната активност на предприемачите се занижава поради голямото разнообразие в разбирането на понятието иновация, което затруднява идентифицирането на дейността или продуктите им като такива. В  отделни случаи иновацията се свързва предимно със защитими с патент изобретения с високо технологично ниво, а в други случаи всяко нововъведение в бизнеса се разглежда като иновация.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 (ИСИС) се базира на концепцията за по-широко разбиране на иновацията, като в нейния обхват попадат не само инвестиции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката.

Съгласно ИСИС „Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”.

Същевременно се отчитат затрудненията при идентифициране на същността, обхвата и проявлението на иновацията. Според ИСИС тя „се определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. Новата идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се установи като иновация, само ако се превърне в повече или по-малко основно приложение или с доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това също така зависи от пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата ефективност, представянето и възприемането, случайни външни фактори и др. Преди новата идея да стане действително основно приложение, тези фактори не могат да бъдат преценени и да се каже дали съответната идея ще намери пазар или дали ще бъде често прилагана/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме сигурни дали идеята ще се превърне в иновация: човек може да определи само впоследствие дали една нова идея е довела до истинска иновация. Често пъти е невъзможно „иновацията” да бъде определена предварително и определени дейности, че са „иновативни”.“

Независимо от многоаспектното съдържание на иновацията, предприемачите са притиснати от конкуренцията, глобализацията на пазара, развитието на информационните и комуникационните технологии и най-вече от непрекъснато нарастващите нови потребности и изисквания на потребителите. Така внедряването на новости при осъществяване на бизнес идеите и създаването на пазарно ориентирани иновации се превръща в неизбежен и необратим процес за предприемачите. Високата наситеност на иновации в предприемаческата дейност е предпоставка за получаване на повече печалба.

Успехът в иновационното предприемачество се дължи на взаимодействието на множество  фактори. Преди всичко това е повишаване на иновационната култура, познаването и разбирането на измеренията на иновацията в глобализиращата се икономика като източник на конкурентни предимства. Съществено предимство за развитие на иновационния потенциал е привличането на партньори от научната сфера. Така също предприемачите имат възможност да осигуряват ресурси и механизми за финансиране на своите иновации от европейски и национални програми и фондове, така и от схемите за финансова подкрепа с участието на банките.

Стратегическото иновационно поведение на българските фирми може да бъде подпомогнато и от технологичните пътни карти. Те са пряко свързани с насърчаването на предприемачите, като конкретизират за всяка тематична област технологичните и продуктовите ниши, в които е налице потенциал за растеж. Този инструмент може да се ползва за анализ и планиране на технологичното развитие и на фирмено ниво.

Технологичните пътни карти като инструмент в политиката за иновации

В зависимост от сферата си на дейност и търговските цели предприемачите следва да преориентират своята бизнес стратегия и да се насочват към изграждане на фирмена иновационна политика и системна структура, в която са вградени разнообразни елементи за перспективно  развитие на предприемаческите идеи.

Сениха Рюстем

Адвокат


 

Асоциацията на жените предприемачи в България – СЕЛЕНА насърчава изграждането на иновационна култура, като търси целенасочени решения за ускоряване въвеждането на новаторските бизнес идеи на жените предприемачи. Поддържането на консултантски услуги, взаимното обогатяване между участниците в мрежата от членове и партньори, информирането за диференцирани източници на финансиране са част от дейностите на организацията за изграждане на благоприятна външна среда за иновационно предприемачество.

Съществуват и актуални възможности за финансиране на иновационното предприемачество и развитието на иновации в МСП по програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, с краен втори срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 10.12.2018 г. Максималният размер на финансовата помощ е 200 000 лв, като максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

 

Повече за условията за кандидатстване и допустимите кандидати, както и необходимите документи можете да намерите на уеб страницата на програмата: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1272