Меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г.

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена, подписва меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г., организирана от Зонта клуб „Света София“, с подкрепата на Столична община.

Меморандумът има за цел да обедини усилията на представените организации за борба с насилието над жени и икономическото им овластяване като ключов подход за равенство на половете.

Women`s Enterpreneurship Day Bulgaria

 ДЕНЯТ НА ЖЕНАТА ПРЕДПРИЕМАЧ СЕ ЧЕСТВА ОФИЦИАЛНО НА 19-ТИ НОЕМВРИ В ЦЯЛ СВЯТ, В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТПРАЗНУВАН ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА 27-МИ НОЕМВРИ 2018, ДЕН ПРЕДИ ДИГИТАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организацията на Деня на жената предприемач (WEDO) и международната кампания #ChooseWOMEN е неправителствена, доброволческа организация.

Нашето движение има за цел да обърне внимание и да образова обществото по отношение на важността да овластим жените от бизнеса по света. WEDO събира бизнес лидери, лица, носещи промяна в обществото, водещи държавници и представители на гражданското общество в сътрудничество, с цел да се намери решение в критични зони на предприемаческата екосистема, образование и политики, които да овластят жените в бизнеса. WEDO се празнува от Обединените нации и в 144 държави и 65 университета/висши училища в световен мащаб. Когато жените имат икономическа независимост, обществото, регионите и държавите просперират, това води и до глобален план за намаляване на ефекта и изкореняване на бедността.

Присъедини се към нашето движение и стани част от тази напредничава и вдъхновяваща група на WEDO от лица, носещи промяната, социални предприемачи, филантропи, изпълнителните директори на най-големите компании от индекса на Fortune 500, висши служители от ОН, директори на международни организации, посланици към ОН, представители на гражданското общество, изпълнителни директори, известни личности и водещи медии.

Нашата мисия

Нашата мисия е да образоваме, овластим, честваме и подкрепяме жените в бизнеса, както и да вдъхновяваме момичетата да бъдат лидери в т. нар. STEAM сектори (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика), за да могат те сами да окажат положително влияние на обществата по света, в който живеят.

ДА ОБРАЗОВАМЕ обществото по отношение на важната роля, която жените имат в бизнеса и да вдъхновим момичета и жени по целия свят да намерят път и постигнат успех в т.нар. STEAM сектори (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика).

ДА ОВЛАСТИМ 4 милиарда жени по света да бъдат катализатори на промяната и да стимулираме подем сред 250 милиона момичета, живеещи в бедност по света.

ДА ЧЕСТВАМЕ напредничавите жени в бизнеса, които демонстрират възхитителни предприемачески, лидерски и новаторски качества.

ДА ПОДКРЕПИМ жените посредством свикването на бизнеса и управляващите да намерят решения за проблемите, с които жените се сблъскват в бизнеса и технологиите.

Присъединете се към нас за честването на Деня на жената предприемач през 2018 г., за да отпразнуваме, овластим и подкрепим жените предприемачи по света!

Регистрирайте се за участие тук:
https://goo.gl/forms/VQ47xByOEzAzGLMv1

Последвайте ни в социалните мрежи:
Instagramhttps://www.instagram.com/womensdaybulgaria/
Facebook: https://www.facebook.com/WomensEntrepreneurshipBulgaria/

Проект – WOMEN ENTREPRENEURS SUPPORTING TRIBUNE (W.E.S.T. )

Какво представлява проекта W.E.S.T и към кого е насочен?

Проектът W.E.S.T предвижда наблюдение и анализ на политики за женското предприемачество и политиките в подкрепа на МСП в страните партньори по проекта, като ще бъде разработена платформа “Women Support Entrepreneurs Tribune” , която ще може да се използва от най-малко 400 жени предприемачи и собственици на МСП от България, Унгария, Италия и Турция и 300 участници, които ще имат възможност да участват лично в 4 комуникационни събития в страните партньори по проекта.

Какъв е иновативният аспект на W.E.S.T. проекта?

– Проучванията ще се провеждат поотделно за жени предприемачи и жени собствениците на МСП;

– Подкрепата ще включва отделни мерки за жените предприемачи и жените собственици на МСП;

-През онлайн платформата бенефициентите ще имат възможност да получат достъп до богато и специфично ориентирано целево съдържание, чийто инструменти са:

  • Модули за електронно обучение, съобразени с потребностите и привлекателни с различни подходящи за случая игрови техники;
  • Онлайн курсове, предоставяне на информация чрез различни приложения;
  • Мрежа, осигуряваща възможности за сътрудничество и обучение;
  • Консултации, предоставящи точна и от първа ръка информация от експерти;
  • Вдъхновяващи примери за добри практики;
  • Библиотека с документи, предоставяща безплатни материали за предприемачество сред жените;
  • Новини, предоставящи информация за промени в правната рамка и събития.

https://www.facebook.com/WestProjectEu

Продължителност на проекта: 30 месеца

Какво предстои да се случи в “Селена”

Информационни кампании по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“, Бенефициент:  Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена, в партньорство с Джендър проект в България

Дата: 02 май 2019

Начало:  17:30 часа

Място: Благоевград, кв. “Вароша” 18, ул. “Рила” 1, в сградата на Регионален исторически музей – Благоевград

Информация за събитието: Проектът „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“ подкрепя дами, които желаят да развият идеята си за бизнес, като преминат през безплатни обучения по лидерски качества, маркетинг, финансиране, правна форма на фирмата и фирмено счетоводство, дигитален маркетинг и умения, социално предприемачество и други. Информационните срещи имат за цел да разяснят и поканят повече участници да присъстват на обученията, които ще се проведат в гр. София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

След обучителните сесии, всеки участник ще завърши със сертификат, готови документи за учредяване на фирма, ясна и точна визия за следващите действия, които му предстоят и ментор, който да подпомогне първите стъпки на развитие на идеята.

Местата за участие са ограничени, затова не се колебайте да се запишете или да информирате свои приятели, които биха искали да се възползват.

 

За записване и повече информация можете да получите на: info@selena-bg-it.eu или на тел.: 0884971597 (Асоциация на жените предприемачи в България – Селена)

 

Continue reading

Проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“/“Подкрепа за предприемачеството“ към МТСП

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена в партньорство с Джендър проект в България сключи договор за безвъзмездно финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси с наименование “Пилотен инкубатор за женско предприемачество”,  Проектът е с продължителност 18 месеца. Обща стойност на проекта: 208 758 лв, от които 177 444.30 лв финансиране от ЕС и 31 313.70 лв национално финансиране. Проектното предложение е насочено към осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството сред безработни и заети лица, в т.ч. младежи до 29-годишна възраст, което ще даде нови възможности за професионалното им развитие в променящите се икономически условия и ще допринесе за по-доброто функциониране на българския пазар на труда.
Целите на проекта са насочени към осигуряване на подходяща подготовка, предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност на безработни, неактивни и заети, неудовлетворени от икономическия си статут лица, с което ще се отговори на основните им потребности от устойчиво и ефективно интегриране на пазара на труда.
Предвидените в проектното предложение дейности ще се изпълняват в Югозападен район на територията на области Перник, Кюстендил, Благоевград и София.
Дейностите, които ще се изпълняват по време на проекта включват:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество.
2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.
Тези дейности обхващат целева група от 60 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г., желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, като 70% от участниците ще бъдат безработните и/или неактивни лица.
В резултат от изпълнение на предвидените дейности всички лица от целевите групи, ще получат практическо съдействие за стартиране на самостоятелен бизнес, с което ще бъде подпомогнато постигането на специфичните цели на ИП 3 и ИП 5 от Приоритетна ос 1 на ОП РЧР.

www.eufunds.bg