Проект – WOMEN ENTREPRENEURS SUPPORTING TRIBUNE (W.E.S.T. )

Какво представлява проекта W.E.S.T и към кого е насочен?

Проектът W.E.S.T предвижда наблюдение и анализ на политики за женското предприемачество и политиките в подкрепа на МСП в страните партньори по проекта, като ще бъде разработена платформа “Women Support Entrepreneurs Tribune” , която ще може да се използва от най-малко 400 жени предприемачи и собственици на МСП от България, Унгария, Италия и Турция и 300 участници, които ще имат възможност да участват лично в 4 комуникационни събития в страните партньори по проекта.

Какъв е иновативният аспект на W.E.S.T. проекта?

– Проучванията ще се провеждат поотделно за жени предприемачи и жени собствениците на МСП;

– Подкрепата ще включва отделни мерки за жените предприемачи и жените собственици на МСП;

-През онлайн платформата бенефициентите ще имат възможност да получат достъп до богато и специфично ориентирано целево съдържание, чийто инструменти са:

  • Модули за електронно обучение, съобразени с потребностите и привлекателни с различни подходящи за случая игрови техники;
  • Онлайн курсове, предоставяне на информация чрез различни приложения;
  • Мрежа, осигуряваща възможности за сътрудничество и обучение;
  • Консултации, предоставящи точна и от първа ръка информация от експерти;
  • Вдъхновяващи примери за добри практики;
  • Библиотека с документи, предоставяща безплатни материали за предприемачество сред жените;
  • Новини, предоставящи информация за промени в правната рамка и събития.

https://www.facebook.com/WestProjectEu

Продължителност на проекта: 30 месеца

Проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“/“Подкрепа за предприемачеството“ към МТСП

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена в партньорство с Джендър проект в България сключи договор за безвъзмездно финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси с наименование “Пилотен инкубатор за женско предприемачество”,  Проектът е с продължителност 18 месеца. Обща стойност на проекта: 208 758 лв, от които 177 444.30 лв финансиране от ЕС и 31 313.70 лв национално финансиране. Проектното предложение е насочено към осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството сред безработни и заети лица, в т.ч. младежи до 29-годишна възраст, което ще даде нови възможности за професионалното им развитие в променящите се икономически условия и ще допринесе за по-доброто функциониране на българския пазар на труда.
Целите на проекта са насочени към осигуряване на подходяща подготовка, предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност на безработни, неактивни и заети, неудовлетворени от икономическия си статут лица, с което ще се отговори на основните им потребности от устойчиво и ефективно интегриране на пазара на труда.
Предвидените в проектното предложение дейности ще се изпълняват в Югозападен район на територията на области Перник, Кюстендил, Благоевград и София.
Дейностите, които ще се изпълняват по време на проекта включват:
1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество.
2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.
Тези дейности обхващат целева група от 60 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г., желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, като 70% от участниците ще бъдат безработните и/или неактивни лица.
В резултат от изпълнение на предвидените дейности всички лица от целевите групи, ще получат практическо съдействие за стартиране на самостоятелен бизнес, с което ще бъде подпомогнато постигането на специфичните цели на ИП 3 и ИП 5 от Приоритетна ос 1 на ОП РЧР.

www.eufunds.bg

Какво предстои да се случи в “Селена”

Информационни кампании по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“, Бенефициент:  Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена, в партньорство с Джендър проект в България

Дата: 02 май 2019

Начало:  17:30 часа

Място: Благоевград, кв. “Вароша” 18, ул. “Рила” 1, в сградата на Регионален исторически музей – Благоевград

Информация за събитието: Проектът „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“ подкрепя дами, които желаят да развият идеята си за бизнес, като преминат през безплатни обучения по лидерски качества, маркетинг, финансиране, правна форма на фирмата и фирмено счетоводство, дигитален маркетинг и умения, социално предприемачество и други. Информационните срещи имат за цел да разяснят и поканят повече участници да присъстват на обученията, които ще се проведат в гр. София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

След обучителните сесии, всеки участник ще завърши със сертификат, готови документи за учредяване на фирма, ясна и точна визия за следващите действия, които му предстоят и ментор, който да подпомогне първите стъпки на развитие на идеята.

Местата за участие са ограничени, затова не се колебайте да се запишете или да информирате свои приятели, които биха искали да се възползват.

 

За записване и повече информация можете да получите на: info@selena-bg-it.eu или на тел.: 0884971597 (Асоциация на жените предприемачи в България – Селена)

 

Continue reading