ИНОВАЦИОННО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предприемачите, които се фокусират единствено върху съществуващите пазарни основи, ограничават развитието си. С нарастващото използване на знанията в конкурентната икономика  ефективността на бизнеса силно се влияе от иновациите. Преминаването от знанието към умението и поемането на риска за осъществяване на нещо ново в комбинацията с известните методи разкрива предприемача като новатор, осъществяващ развитието си.

Основните същностни черти на предприемачеството са стремеж към развитие, улавяне и на жизнеспособни идеи с потенциал за печалба, интерес към новостите навсякъде, поемане на риска да се започне нещо ново. Но често пъти иновационната активност на предприемачите се занижава поради голямото разнообразие в разбирането на понятието иновация, което затруднява идентифицирането на дейността или продуктите им като такива. В  отделни случаи иновацията се свързва предимно със защитими с патент изобретения с високо технологично ниво, а в други случаи всяко нововъведение в бизнеса се разглежда като иновация.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 (ИСИС) се базира на концепцията за по-широко разбиране на иновацията, като в нейния обхват попадат не само инвестиции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката.

Съгласно ИСИС „Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”.

Същевременно се отчитат затрудненията при идентифициране на същността, обхвата и проявлението на иновацията. Според ИСИС тя „се определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. Новата идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се установи като иновация, само ако се превърне в повече или по-малко основно приложение или с доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това също така зависи от пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата ефективност, представянето и възприемането, случайни външни фактори и др. Преди новата идея да стане действително основно приложение, тези фактори не могат да бъдат преценени и да се каже дали съответната идея ще намери пазар или дали ще бъде често прилагана/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме сигурни дали идеята ще се превърне в иновация: човек може да определи само впоследствие дали една нова идея е довела до истинска иновация. Често пъти е невъзможно „иновацията” да бъде определена предварително и определени дейности, че са „иновативни”.“

Независимо от многоаспектното съдържание на иновацията, предприемачите са притиснати от конкуренцията, глобализацията на пазара, развитието на информационните и комуникационните технологии и най-вече от непрекъснато нарастващите нови потребности и изисквания на потребителите. Така внедряването на новости при осъществяване на бизнес идеите и създаването на пазарно ориентирани иновации се превръща в неизбежен и необратим процес за предприемачите. Високата наситеност на иновации в предприемаческата дейност е предпоставка за получаване на повече печалба.

Успехът в иновационното предприемачество се дължи на взаимодействието на множество  фактори. Преди всичко това е повишаване на иновационната култура, познаването и разбирането на измеренията на иновацията в глобализиращата се икономика като източник на конкурентни предимства. Съществено предимство за развитие на иновационния потенциал е привличането на партньори от научната сфера. Така също предприемачите имат възможност да осигуряват ресурси и механизми за финансиране на своите иновации от европейски и национални програми и фондове, така и от схемите за финансова подкрепа с участието на банките.

Стратегическото иновационно поведение на българските фирми може да бъде подпомогнато и от технологичните пътни карти. Те са пряко свързани с насърчаването на предприемачите, като конкретизират за всяка тематична област технологичните и продуктовите ниши, в които е налице потенциал за растеж. Този инструмент може да се ползва за анализ и планиране на технологичното развитие и на фирмено ниво.

Технологичните пътни карти като инструмент в политиката за иновации

В зависимост от сферата си на дейност и търговските цели предприемачите следва да преориентират своята бизнес стратегия и да се насочват към изграждане на фирмена иновационна политика и системна структура, в която са вградени разнообразни елементи за перспективно  развитие на предприемаческите идеи.

Сениха Рюстем

Адвокат


 

Асоциацията на жените предприемачи в България – СЕЛЕНА насърчава изграждането на иновационна култура, като търси целенасочени решения за ускоряване въвеждането на новаторските бизнес идеи на жените предприемачи. Поддържането на консултантски услуги, взаимното обогатяване между участниците в мрежата от членове и партньори, информирането за диференцирани източници на финансиране са част от дейностите на организацията за изграждане на благоприятна външна среда за иновационно предприемачество.

Съществуват и актуални възможности за финансиране на иновационното предприемачество и развитието на иновации в МСП по програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, с краен втори срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 10.12.2018 г. Максималният размер на финансовата помощ е 200 000 лв, като максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

 

Повече за условията за кандидатстване и допустимите кандидати, както и необходимите документи можете да намерите на уеб страницата на програмата: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1272

КАК ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ЗАКРИЛЯТ ИДЕИТЕ СИ

Кражбата на идеи е толкова стара, колкото човечеството. Идеите винаги са били и остават   изключителна ценност. Те са в основата на иновационните пътеки в бизнеса. В икономиката на знанието предприемачите се конкурират на световната сцена именно с иновация, информация и идеи.

Новаторските идеи, които добавят стойност, се нуждаят от закрила. По правило нематериалните блага, произтичащи от мисловни творения, се закрилят от системата на интелектуалната собственост. Но тази правна инфраструктура изключва от обхвата си идеите като такива. Традиционно те се наричат „сираци на интелектуалната собственост“, защото за тях не се признава авторско право и поради това не са обект на закрила. Това лишава притежателите на идеи от монопола над използването им и изключителните права върху тях. В резултат на това идеите могат свободно да се крадат и това да не съставлява нарушение.

Явно е, че ако спрем до тук, тази констатация ще изключи идеите от съставната част на формулата за постигане на успех в бизнеса. Това ще означава, че конкурентите на всеки предприемач могат безнаказано да го лишат от предимствата и ползите на креативността, като откраднат идеите му и ги представят за свои. Тези, които възприемат подобен подход обаче са малцинство. Много предприемачи, които увеличават знанията си за управление на интелектуалната собственост, действат ефективно за опазване на идеите си, като ги превръщат в икономически активи и извличат финансови ползи от тях.

Как постигат това?

При по-задълбочен прочит на законите за авторското право и сродните му права се установява, че закрилата е изключена единствено за идеите като такива. В случаите, когато  идеята вече е оформена и изразена по един осезаем начин, в каквато и да е обективна форма, тя може да получи закрила. За тази цел е необходимо творческо усилие и оригиналност в представянето. С други думи, закрилата е възможна при  възпроизвеждане на идеята с интелектуални усилия („с пот на челото“) като единство от форма и съдържание.

Авторско-правната закрила е един от инструментите, чрез който може да се защити обективираната идея. Авторското право се поражда автоматично, без допълнителни процедури, без заплащане на такси или каквито да било други формалности. Притежателят на авторските права може да постави специалния знак © от момента на създаване и фиксиране на творческия резултат (компютърна програма или софтуерен продукт, съдържание на уеб сайт, продуктов каталог, информационен бюлетин, билборд, бизнес план, художествено оформление на текст, етикет или опаковка, дизайн на промишлени продукти и др.), с цел да индикира изключителните си права, макар от това да не зависи възникването им. Законите за авторското право и сродните му права предоставят на притежателите на права върху закриляни обекти множество правомощия за контролираната им икономическа употреба, за да извличат печалба от своите идеи.

Но в някои случаи не е икономически целесъобразно идеите да бъдат обществено достъпни, дори когато формата им е закриляна от авторското право. Там където паразитното копиране, буквалното подражание или друго неправомерно използване на новаторството създава висок бизнес риск, оригиналните идеи могат бъдат предпазени от интелектуална кражба под формата на запазването им като неразкрита информация чрез специални мерки за поверителност. Това отправя пътя им към пазара като ноу-хау или защитена търговска тайна. „Всяко право върху интелектуална собственост се основава на тайна. Писателите не разкриват сюжета, по който работят (бъдещи авторски права), производителите на автомобили не разпространяват първите схеми на нов модел (бъдещ дизайн), дружествата не разкриват предварителните резултати от своите технологични експерименти (бъдещ патент), дружествата задържат информацията, свързана с пускането на пазара на нов продукт (бъдеща търговска марка) и др. За тях е особено важна стратегията за закрила на неразкритите ноу-хау и търговска информация, за което съществува специална правна рамка на Европейския съюз.

В други случаи запазването на идеите в тайна е абсолютно условие, за да се реализира  тяхното конкурентно предимство в обхвата на интелектуалната собственост. Така например патент за изобретение се издава, когато е налице новост, а изобретението има новост, ако то не е било разгласено по никакъв начин, където и да е било по света.

Така че системата на интелектуалната собственост предлага възможности за комплексен подход при закрила на творческите резултати, при който идеите се изразяват според изискванията на правните норми с цел тяхното опазване и търсените пазарни предимства.

Не може да попречите на някой да изрази идеята Ви, но можете да го изпреварите!

Преди това обаче е важно е да имате стратегия за изразяването й, закрилата й, за да я превърнете в икономически ценен актив. Така вече бихте могли да осигурите контролирани финансови приходи от нейната оригиналност.

 

Правно известие: Тази статия е с обща информационна цел. Съдържанието й не може да замести професионалната консултация с юрист, който да приложи специфични правни познания в зависимост от особеностите на конкретния случай.

 

Прочетете повече за Креативното изразяване и АПСП за МСП и предприемачи

Прочетете повече за предприемаческия потенциал на креативните индустрии

Прочетете повече относно търговската тайна:

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация

 

 

Сениха Рюстем

Адвокат

Борда на Селена

Славянка Стойкова 
Президент на Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена”

Славянка Стойкова е предприемач, партньор и управител на търговска компания, магистър по Славянска филология, втора магистратура – Финансов мениджмънт. Говори свободно италиански, руски, словашки и английски език. Член на Асоциацията от юни 2012 година. Участник и лектор на множество конференции в Европа и Азия по въпросите на женското предприемачество и лидерство, равноправието на половете, овластяване на жените.

Continue reading

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена
 е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени с цел да допринесе за създаването на тесни връзки между жени предприемачи и експерти от България и Италия.
 Като членове на Асоциацията с утвърдени лични, професионални и социални качества сме убедени, че познаваме задълбочено тематиките, с които смятаме да се занимаваме. Общият знаменател в нашата група е това, че обичаме работата, с която се занимава всяка от нас и че ние всички искаме да създадем заедно нещо стимулиращо.
 Даваме си сметка, че пътят няма да е лек и че работата, която ни предстои, е напрегната, ако искаме да постигнем поставените цели.
 Но вярваме, че ще успеем, защото сме пълни с ентусиазъм, убеденост в добрите си намерения и най-вече привързаност към тази Асоциация, на която искаме да гарантираме амбициозни постижения.
 Надяваме се до нас да застанат авторитетни местни и европейски институции и се обръщаме към тях с покана да се присъединят към нас, за да стане още по-престижна тази наша инициатива. На онези, които в бъдеще смятат да споделят намеренията и целите ни, казвам … ДОБРЕ ДОШЛИ!