Политика за поверителност

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност регламентира отношенията между „СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България“ (наричана за краткост по-долу „СЕЛЕНА“), като администратор на лични данни и физическите лица, субекти на лични данни, с които организацията влиза в пряк контакт при упражняване на дейността си.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

 • “СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България” е администратор на лични данни.
 • Данни за вписване в регистри: БУЛСТАТ 175212872
 • Седалище и адрес на управление: ул. “Цар Асен” №29, гр. София, 1000, България
 • Представител: Славянка Стойкова – Председател на Управителния съвет
 • Данни за кореспонденция:
  • Телефон: 359 2 980 44 24
  • Телефон/Факс: 359 2 980 07 37
  • E-mail: office@selenabulgaria.com
  • Уеб страница: http://selenabulgaria.com
  • Oн лайн форма за контакт: https://selenabulgaria.com/bg/контакт
 • Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: cpdp.bg

ПОНЯТИЯ

 • „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • „Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.
 • „Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„СЕЛЕНА“ събира Вашите лични данни със следните цели:

 • за осъществяване дейността и целите на Сдружението;
 • за осъществяване на членствените правоотношения между Сдружението и неговите членове;
 • във връзка с нормативни задължения;
 • за поддържане на контакти с Вас във връзка с целите на Сдружението;
 • изпълнение на договорни правоотношения помежду ни;
 • във връзка с участието Ви в организирани мероприятия, събития, обучения, програми, проекти, кампании и други инициативи;
 • за да опазим наши и/или Ваши легитимни интереси, за които предварително ще ви уведомим;
 • За изпращане актуална информацията за активността на организацията и водещи новини в сферата на женското предприемачество;
  • Във връзка проучвания и информационни кампании;
  • Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;

КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ

За осъществяване на законосъобразно поставени цели, събираме и обработваме следните категории лични данни:

 • имена на физическото лице (вкл. имена на физическото лице, представляващо юридическо лице по закон, пълномощие или като контактно лице), длъжност в съответната фирма/институция, населено място, e-mail, телефон;
 • писма/имейли и друга кореспонденция с нас;
 • видео- и фотоизображения на посетители на нашите събития, като на тези събития могат да се събират данни за посетителите им и чрез аудио записи на самите мероприятия;
 • сайтът ни
 • „Бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на Сдружението. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„СЕЛЕНА” обработва лични данни на основание:

 • изричното съгласие на субекта винаги, когато такова е дадено,
 • изричното съгласие за предоставяне на лични данни може да бъде изразено и чрез всяко активно поведение, с което субекта предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с настоящата Политиката за поверителност, включително предоставянето на имейл адрес за целите на маркетинг комуникацията;
 • когато обработката е необходима за изпълнения на задълженията по сключени договори, включително предприемане на стъпки за сключването им;
  • спазване на задълженията си, установени със закон.

Извън горепосочените основания, „СЕЛЕНА” може да обработва лични данни за защита легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.

КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се събират:

 • директно от Вас – при подаване на заявление за членство; чрез формуляри, декларации, които Вие попълвате, имейли, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;
 • при подаване на заявления и при вземане на участие в проекти, обучения и други събития, организирани от „СЕЛЕНА“ или присъствието на които се организира от „СЕЛЕНА“;
  • при записване за получаване на месечен бюлетин/нюзлетър;
  • при попълване на он лайн форма за контакт на web сайта на организацията;
  • при попълване на анкетни карти;
  • при сключване на договори;
 • в хипотезите изрично посочени в закон;
 • за осъществяване на спомагателните дейността като счетоводно обслужване, опазване на легитимните ни интереси и др.
 • чрез страниците ни в социалните мрежи и медии и чрез профилите ни в каналите за споделяне в Интернет;
 • В случаите когато обработването се основава на съгласие, субектът на данните дава изричното си, свободно и информирано съгласие за тяхната конкретна обработка чрез отбелязване в съответните полета на предоставения хартиен или електронен формуляр.
  • Когато обработката се основава на съгласие, същото може да бъде оттеглено във всеки момент, чрез писмено заявление отправено до „СЕЛЕНА“ на хартиен или електронен носител, включително чрез он лайн форма за контакт на web сайта на организацията.
  • Оттеглянето на съгласието не прави предшестваща обработка незаконосъобразна.
 • При оттегляне на съгласието за обработка на данни, някои от услугите, които „СЕЛЕНА предоставя, могат да станат недостъпни, за пример: изпращане актуална информацията за активността на организацията и водещи новини в сферата на женското предприемачество.

 РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ

„СЕЛЕНА“ допуска разкриване на данни на трети лица при:

  • Писмено искане на субекта на лични данни;
  • Изискване на закона или органи на държавната власт;

„СЕЛЕНА“ споделя информацията с лица, обработващи лични данни като, inter alia, поддържащи софтуерните активи специалисти, организатори и съорганизатори на събития и др., винаги въз основа на писмено споразумение с организацията.

Извън горепосочените случай, „СЕЛЕНА“ допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ И СРОКОВЕ

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори и организации, с които работим съвместно по даден проект, програма, събитие или мероприятие или за организации, които подкрепяме, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша защита и за защита на лицата, които са ни се доверили.

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме Вашите лични данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на Сдружението, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения, както и съхраняването на личните Ви данни да изисква минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лицата имат следните права:

  • да получат от администратора информация относно това дали организацията събира, обработва или съхранява негови лични данни и ако е така, какви категории данни се обработват, срока, целите и основанията за тази обработка.
  • да получат достъп до личните данни;
  • на корекция на личните си данни;
  • да поискат ограничение на обработката на личните му данни;
  • да иска да бъдат изтрити личните данни;
  • да поискат ограничаване на обработването на личните данни за определен период от време;
  • да възразят срещу обработването;
  • да заявят преносимост на данните.

Субектите упражняват правата си чрез отправяне на писмено заявление до „СЕЛЕНА“, което може да бъде подадено на традиционен или електронен носител, включително по поща и чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на „СЕЛЕНА“.

При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„СЕЛЕНА“ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

В съответствие със законодателството и добрите практики „СЕЛЕНА“ взима всички подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейности, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Тогава когато независимо от мерките взети от Администратора се открие нарушение на сигурността на данните, „СЕЛЕНА“ на първо място взема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, след което без излишно забавяне сигнализира субекта на данни и надзорния орган.

От своя страна субектът на лични данни също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство.

ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА

В съзвучие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „СЕЛЕНА“ ви предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.

Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на „СЕЛЕНА“ своевременно и без забавяне и информация за актуализацията ще се обявява на членовете по имейл.

Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.

Приета на 20.11.2020г.

Последна актуализация 20.11.2020г.