Политика за поверителност

Обработване на лични данни

Настоящата политика за поверителност регламентира отношенията между „СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България“, като администратор на лични данни и физическите лица, субекти на лични данни, с които организацията влиза в пряк контакт при упражняване на дейността си.

Данни за администратора

 1. “СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България” е администратор на лични данни.
 2. Данни за вписване в регистри: БУЛСТАТ 175212872
 3. Седалище и адрес на управление: ул. “Цар Асен” №29, гр. София, 1000, България
 4. Представител: Славянка Стойкова – Председател на Управителния съвет
 5. Данни за кореспонденция:
  • Телефон: 359 2 980 44 24
  • Телефон/Факс: 359 2 980 07 37
  • E-mail: office@selenabulgaria.com
  • Уеб страница: http://selenabulgaria.com
  • Oн лайн форма за контакт: https://selenabulgaria.com/bg/контакт
 6. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: cpdp.bg

Понятия

 1. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. „Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.
 3. „Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

Цели на обработката

 1. „СЕЛЕНА“ събира, обработва и съхранява лични данни с цел идентификация на субектите на лични данни, както и:
  • За да осъществява ефективна комуникация с тях във връзка дейността на организацията;
  • За осъществяване на обратна връзка;
  • За осигуряване участието в различните събития, организирани от „СЕЛЕНА“ или присъствието на които се организира от „СЕЛЕНА“;
  • За изпращане актуална информацията за активността на организацията и водещи новини в сферата на женското предприемачество;
  • Във връзка проучвания и информационни кампании;
  • Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;
  • В хипотези извън изрично посочените винаги се изиска конкретното съгласие на субекта на данни и се указват целите и срока за тази обработка, на субекта се предоставя информация за разкриване на лични данни на трети лица, както и информация за правата му във връзка с обработването на лични данни.
 2. „СЕЛЕНА“ събира, обработва и съхранява информация за целите на архивирането и статистиката.

Основания за обработка на лични данни

 1. „СЕЛЕНА” обработва лични данни на основание:
  • изричното съгласие на субекта винаги, когато такова е дадено,
 • изричното съгласие за предоставяне на лични данни може да бъде изразено и чрез всяко активно поведение, с което субекта предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с настоящата Политиката за поверителност, включително предоставянето на имейл адрес за целите на маркетинг комуникацията;
  • когато обработката е необходима за изпълнения на задълженията по сключени договори, включително предприемане на стъпки за сключването им;
  • спазване на задълженията си, установени със закон.
 1. Извън горепосочените основания, „СЕЛЕНА” може да обработва лични данни за защита легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.

Видове лични данни

 1. „СЕЛЕНА” събира и обработва лични данни когато субектът на лични данни ги предостави доброволно:
  • при подаване на заявление за членство и приемане на нов член в организация;
  • при подаване на заявления и при вземане на участие в проекти, обучения и други събития, организирани от „СЕЛЕНА“ или присъствието на които се организира от „СЕЛЕНА“;
  • при записване за получаване на месечен бюлетин/нюзлетър;
  • при попълване на он лайн форма за контакт на web сайта на организацията;
  • при попълване на анкетни карти;
  • при сключване на договори,
  • в хипотезите изрично посочени в закон.
 2. В случаите когато обработването се основава на съгласие, субектът на данните дава изричното си, свободно и информирано съгласие за тяхната конкретна обработка чрез отбелязване в съответните полета на предоставения хартиен или електронен формуляр.
  • Когато обработката се основава на съгласие, същото може да бъде оттеглено във всеки момент, чрез писмено заявление отправено до „СЕЛЕНА“ на хартиен или електронен носител, включително чрез он лайн форма за контакт на web сайта на организацията.
  • Оттеглянето на съгласието не прави предшестваща обработка незаконосъобразна.
  • При оттегляне на съгласието за обработка на данни, някои от услугите, които „СЕЛЕНА предоставя, могат да станат недостъпни, за пример: изпращане актуална информацията за активността на организацията и водещи новини в сферата на женското предприемачество.
 3. Субектът на данни отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя.
  • Поддържане актуалността на данните е отговорност на субекта на данни.
  • При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субекта има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от администратора да го направи (право на коригиране).
 4. Тези лични данни могат да съдържат:
  • Данни за идентификация, данни за контакт, данни за професионална заетост

Срок на обработка и заличаване на лични данни

 1. Данни се обработват за срока за изпълнение на поетите от организация ангажименти и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.
  • Имейл адреси, предоставени конкретно за целите на маркетинг комуникацията и получаване на бюлетин/ нюзлетър, се обработват до изрично оттегляне на съгласието на субекта на данни за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните имейли.
 2. Всяка информация, която се изчерпала основанието и целите за обработката си се заличава, след направената за това преценка в процеса на ежегодна инвентаризация.
 3. Субект на лични данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това действие върху изпълнението на ангажиментите, който „СЕЛЕНА“ е поела към него.

Разкриване на данни

 1. „СЕЛЕНА“ допуска разкриване на данни на трети лица при:
  • Писмено искане на субекта на лични данни (право на преносимост на данните);
  • Изискване на закона или органи на държавната власт;
 2. „СЕЛЕНА“ споделя информацията с лица, обработващи лични данни като, inter alia, поддържащи софтуерните активи специалисти, организатори и съорганизатори на събития и др., винаги въз основа на писмено споразумение с организацията.
 3. Извън горепосочените случай, „СЕЛЕНА“ допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

Права на субекта на лични данни

 1. Извън правата, посочени в по-горните точки:
  • Лицето има право да получи от администратора информация относно това дали организацията събира, обработва или съхранява негови лични данни и ако е така, какви категории данни се обработват, срока, целите и основанията за тази обработка.
  • Лицето има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани („право да бъдеш забравен“).
 2. Субектите упражняват правата си чрез отправяне на писмено заявление до „СЕЛЕНА“, което може да бъде подадено на традиционен или електронен носител, включително по поща и чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на „СЕЛЕНА“.
 3. При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

Сигурност на данните

 1. „СЕЛЕНА“ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.
 2. В съответствие със законодателството и добрите практики „СЕЛЕНА“ взима всички подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейности, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 3. Тогава когато независимо от мерките взети от Администратора се открие нарушение на сигурността на данните, „СЕЛЕНА“ на първо място взема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, след което без излишно забавяне сигнализира субекта на данни и надзорния орган.
 4. От своя страна субектът на лични данни също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство.

Промяна в политиката

 1. В съзвучие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „СЕЛЕНА“ ви предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.
 2. Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на „СЕЛЕНА“ своевременно и без забавяне и информация за актуализацията ще се обявява на членовете по имейл.
 3. Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.

 

Приета на 23.05.2018г.

Последна актуализация 23.05.2018г.